آشنایی با eloquent serialization

اصول آموزش Laravel

تاریخ : جمعه 29 دی 1396

به هنگام ساخت API برای JSON، اغلب لازم می شود مدل ها و رابطه های خود را به فرمت آرایه یا JSON تبدیل نمایید. Eloquent برای اجرای این نوع عملیات تبدیل متدهای کارآمدی را ارائه نموده و همچنین به شما اجازه می دهد attribute هایی که در فرایند serialization لحاظ می شوند را مدیریت کنید (سریالی شدن / serialization به پروسه ای اشاره دارد که در آن یک object یا مجموعه ای از object ها که به یکدیگر اشاره می کنند به صورت گروهی از بایت ها یا فرمت داده ای XML درآمده که متعاقبا می توان آن را ذخیره یا منتقل کرد. در مقابل Deserialization به فرایندی گفته می شود که در آن گروهی از بایت ها دریافت شده و به دنبال آن به object یا مجموعه ای از object ها تبدیل می شوند).


تبدیل یک مدل به آرایه Serializing To Arrays

می توان با استفاده از متد toArray یک مدل و رابطه های بارگذاری شده آن را به نوع آرایه تبدیل نمایید. متد مذکور یک تابع recursive یا به اصطلاح بازگشتی است، بنابراین تمامی attribute ها و relation ها (از جمله رابطه ی رابطه ها) به آرایه تبدیل می شوند:

$user = App\User::with('roles')->first();

return $user->toArray();

همچنین می توانید collection ها را به آرایه تبدیل نمایید:

$users = App\User::all();

return $users->toArray();


تبدیل یک مدل به فرمت JSON (Serializing To JSON)

برای تبدیل یک مدل به JSON، می توانید متد toJson را فراخوانی نمایید. این متد نیز مانند toArray، یک تابع بازگشتی است. از اینرو تمامیattribute ها و relation ها به نوع JSON تبدیل می شوند:

$user = App\User::find(1);

return $user->toJson();

یا می توانید یک مدل یا collection را به نوع رشته تبدیل نمایید. این فرایند خود سبب فراخوانی خودکار متد toJson می شود و رشته ی تولید شده را به JSON تبدیل می کند:

$user = App\User::find(1);

return (string) $user;

از آنجایی که مدل ها و collection ها پس از تبدیل نوع به رشته، به فرمت JSON تبدیل می شوند، شما می توانید شی Eloquent را مستقیما ازroute ها یا controller های اپلیکیشن بازگردانی نمایید (return):

Route::get('users', function () {
  return App\User::all();
});


مخفی سازی attribute ها به هنگام تبدیل به JSON یا آرایه

گاهی لازم می شود attribute هایی نظیر گذرواژه ها که در نسخه ی تبدیل شده به آرایه یا JSON آن مدل لحاظ می شود را محدود نمایید. برای این منظور، کافی است یک property به نام $hidden به مدل خود اضافه نمایید و سپس attribute دلخواه را در آن قرار دهید:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = ['password'];
}
در زمان پنهان سازی رابطه ها لازم است از اسم متد استفاده کنید، نه از اسم dynamic property آن.

یا (به روشی دیگر) می توانید با استفاده از property به نام visible یک لیست سفید تعریف نموده و در آن attribute هایی که می خواهید در نسخه ی تبدیل شده به JSON یا آرایه از مدل موجود باشند را مشخص نمایید:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * The attributes that should be visible in arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $visible = ['first_name', 'last_name'];
}


ویرایش قابلیت رویت و دسترسی یک property مخفی به صورت موقت

اگر می خواهید برخی attribute هایی که غالبا مخفی هستند را در نمونه ی مدل خروجی قابل دسترس و visible نمایید (لیستی از attribute ها تعریف کنید که در آرایه یا JSON تبدیل وجود داشته باشند)، در آن صورت بایستی متد makeVisible را بکار ببرید.

return $user->makeVisible('attribute')->toArray();

به همین ترتیب، می توان برخی از attribute هایی که اغلب visible و قابل دسترس هستند را به صورت موقت از دسترس خارج نمایید (hiddenکنید). برای نیل به این هدف، Eloquent متد makeHidden را در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. این متد در خروجی نمونه ای از مدل مورد نظر را برگردانده و زمینه را برای فراخوانی زنجیره ای متدها فراهم می آورد:

return $user->makeHidden('attribute')->toArray();


افزودن attribute های جدید در نسخه ی آرایه و JSON از مدل

گاهی لازم می شود attribute هایی را در آرایه اضافه کنید که ستون متناظری در پایگاه داده ندارند. برای این منظور ابتدا بایستی یک accessorبرای مقدار مورد نظر تعریف نمایید:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * Get the administrator flag for the user.
   *
   * @return bool
   */
  public function getIsAdminAttribute()
  {
    return $this->attributes['admin'] == 'yes';
  }
}

پس از ایجاد accessor مربوطه، کافی است اسم attribute را به متغیر appends در مدل اضافه نمایید:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
  /**
   * The accessors to append to the model's array form.
   *
   * @var array
   */
  protected $appends = ['is_admin'];
}

پس از اضافه شدن attribute به لیست مقادیر appends، این attribute هم در نسخه ی تبدیل شده به آرایه و هم در نسخه ی JSON از مدل لحاظ خواهد شد. attribute های موجود در آرایه appends از تنظیمات visible و hidden پیکربندی شده در مدل کاملا پیروی می کنند.


Date Serialization

لاراول کتابخانه تاریخ کربن را به منظور ارائه سفارشی مناسب از فرمت سریال JSON کربن گسترش می دهد. برای سفارشی کردن اینکه چگونه تمامی کربن ها در طول برنامه شما سریال می شوند، از روش Carbon :: serializeUsing استفاده کنید. روش serializeUsing یک Closure را پذیرفته که رشته ای از تاریخ برای سریال سازی JSON را برمی گرداند:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Carbon;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Perform post-registration booting of services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Carbon::serializeUsing(function ($carbon) {
      return $carbon->format('U');
    });
  }

  /**
   * Register bindings in the container.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}

منابع مورد مطالعه جهت جمع آوری این مطلب:
https://laravel.com/docs/5.5/eloquent-serialization
www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/آموزش-serialization-در-Eloquent

نظرات