پایگاه داده ها

اصول آموزش Laravel

تاریخ : دوشنبه 4 دی 1396

لاراول ارتباط با پایگاه داده ها را با استفاده از raw SQL, the fluent query builder و the Eloquent ORM بسیار ساده ساخته است. در حال حاضر، Laravel از چهار پایگاه داده پشتیبانی می کند:

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • SQLite
 • SQL Server


تنظیمات (Configuration)

پیکربندی پایگاه داده برای برنامه شما در config/database.php قرار دارد. در این فایل شما می توانید تمام اتصالات پایگاه داده خود را تعریف کنید.


تنظیمات Read & Write Connections

گاهی اوقات شما ممکن است مایل به استفاده از یک کانکشن پایگاه داده برای دستورات SELECT، و کانکشن دیگر برای INSERT، UPDATE و DELETE statements. لاراول این امکان را ایجاد می کند تا کانکشن های مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

'mysql' => [
  'read' => [
    'host' => '192.168.1.1',
  ],
  'write' => [
    'host' => '196.168.1.2'
  ],
  'sticky'  => true,
  'driver'  => 'mysql',
  'database' => 'database',
  'username' => 'root',
  'password' => '',
  'charset' => 'utf8mb4',
  'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
  'prefix'  => '',
],

گزینه sticky یک مقدار اختیاری است تا عملیات خواندن فوری از دیتابیس در زمانیکه عملیات نوشتن اطلاعات در دیتابیس در حال انجام است صورت گیرد و تضمین می کند که هر گونه اطلاعاتی که در طول چرخه درخواست نوشته شده است، بتواند بلافاصله پس از همان درخواست از پایگاه داده خوانده شود.


استفاده همزمان از چندین connection در پروژه

هنگامی که چندین connection (برای انجام عملیات مختلف) در پروژه خود تعریف شده دارید، می توانید از طریق متد connection در façade DB به هر یک از connection ها دسترسی داشته باشید. name ای که به متد connection ارسال می کنید باید با یکی از connection های لیست شده در فایل تنظیمات config/database.php منطبق باشد:

$users = DB::connection('foo')->select(...);

همچنین می توانید به نمونه ی شی PDO خالص و زیرساختی دسترسی داشته باشید. برای این منظور کافی است متد getPdo را بر روی نمونه ای ازconnection صدا بزنید:

$pdo = DB::connection()->getPdo();


اجرای Raw SQL Queries

هنگامی که اتصال پایگاه داده خود را پیکربندی کرده اید، می توانید با استفاده از فاساد DB کوئری ها را اجرا کنید.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller
{
  /**
   * Show a list of all of the application's users.
   *
   * @return Response
   */
  public function index()
  {
    $users = DB::select('select * from users where active = ?', [1]);

    return view('user.index', ['users' => $users]);
  }
}

اولین آرگومان دستورات SQL و دومین آرگومان مقادیری است که بصورت binding جهت جلوگیری از حملات SQL injection مورد استفاده قرار می گیرد.

دستور SELECT آرایه ای از نتایج را بر می گرداند و هر نتیجه شی از کلاس PHP StdClass خواهد بود که به شما امکان می دهد به مقادیر نتایج دسترسی داشته باشید:

foreach ($users as $user) {
  echo $user->name;
}


استفاده از Named Bindings

بجای استفاده از ؟ برای نشان دادن پارامترهای bindings، می توانید از نامگذاری پارامترها استفاده کنید:

$results = DB::select('select * from users where id = :id', ['id' => 1]);


اجرای دستور Insert

کد زیر نحوه اجرای دستور INSERT را نمایش می دهد :

DB::insert('insert into users (id, name) values (?, ?)', [1, 'Dayle']);


اجرای دستور Update

کد زیر نحوه اجرای دستور UPDATE را نمایش می دهد که تعداد رکوردهای تغییر داده شده را بر می گرداند :

$affected = DB::update('update users set votes = 100 where name = ?', ['John']);


اجرای دستور Delete

کد زیر نحوه اجرای دستور DELETE را نمایش می دهد که تعداد رکوردهای حذف شده را بر می گرداند :

$deleted = DB::delete('delete from users');


اجرای سایر دستورات SQL

تعدادی از دستورات SQL مقداری را بر نمی گردانند. برای اجرای اینگونه دستورات می توان از متد statement فاساد DB همانند زیر استفاده نمود :

DB::statement('drop table users');


گوش دادن به رخدادهای Query با متد Listen

می توانید با بهره گیری از متد listen در façade DB، برای تمامی کوئری ها listener تعریف کنید. متد ذکر شده به شما کمک می کند از کوئری هاlog گرفته و آن ها را عیب یابی کنید. می توانید query listener را در یک service provider ثبت کنید:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    DB::listen(function ($query) {
      // $query->sql
      // $query->bindings
      // $query->time
    });
  }

  /**
   * Register the service provider.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}


بررسی Database Transactions

به منظور اجرای مجموعه ای از علملیات طی یک تراکنش بر روی پایگاه داده، Laravel متد transaction را ارائه می دهد. در صورتی که در طول اجرای تابع Closure متد transaction خطا رخ دهد، تراکنش به صورت خودکار به حالت قبلی برگردانده می شود (rollback). و اگر با موفقیت اجرا شد، تراکنش به صورت خودکار تایید ثبت (commit) می گردد.

به هنگام استفاده از متد transaction لزومی ندارد نگران بازگرداندن یا تایید ثبت تراکنش به صورت دستی باشید:

DB::transaction(function () {
  DB::table('users')->update(['votes' => 1]);

  DB::table('posts')->delete();
});

نکته: هرنوع اثتثنائی که از درون Closure تعریف شده در متد transaction رخ بدهد ، باعث RollBack شدن transaction بصورت خودکار میشود .


اداره کردن deadlock

متد transaction یک آرگومان اختیاری دوم را می پذیرد که تعداد دفعاتی را که یک transaction باید در هنگام وقوع یک بن بست (deadlock) انجام شود، تعیین می کند. هنگامی که این تلاش ها به ثمر نرسید، یک استثنا رخ خواهد داد :

DB::transaction(function () {
  DB::table('users')->update(['votes' => 1]);

  DB::table('posts')->delete();
}, 5);


راه اندازی و اجرای Transactions به صورت دستی

اگر می خواهید یک تراکنش را به صورت دستی اجرا کرده و کنترل کامل بر عملیات rollback (بازگشت تراکنش به حالت قبلی) و commit (تایید ثبت تراکنش)، می توانید متد begin Transaction را بر روی DB facade فراخوانی نمایید:

DB::beginTransaction();

می توانید تراکنش را به وسیله ی متد rollback به حالت قبلی برگردانید (به عقب برگردانید):

DB::rollBack();

در پایان می توانید تراکنش را به وسیله ی متد commit تایید ثبت نمایید:

DB::commit();
متدهای مربوط به تراکنش façade DB همچنین در تراکنش های query builder و Eloquent ORM کاربرد دارد (می توان از آن ها برای کنترل تراکنش های query builder و Eloquent استفاده کرد).

منابع مورد مطالعه جهت جمع آوری این مطلب:
https://laravel.com/docs/5.5/collections

نظرات