مفهوم Refactoring (بازسازی)

اصول Test Driven Development

تاریخ : یکشنبه 28 آبان 1396

بازسازی یک گام مهم در TDD می باشد. شما اغلب عبارت "Red، Green، Refactor" را می شنوید. "قرمز" به این ایده اشاره دارد که ما یک تست را نوشتیم و ابتدا آن را شکست دادیم. هنگامی که کد برای گذراندن آزمون نوشته شده است، ما به قسمت "سبز" گردش کارمان رسیده ایم؛ کد ما کار می کند و نتایج با توجه به داده های داده شده و نتایج مورد انتظار باهم مطابقت مطابقت دارد. Refactoring گام نهایی است. به طور منظم، کد ما را بهبود می بخشد و آن را قابل خواندن، بهینه سازی، کار را ساده تر و انعطاف پذیر تر می کند.

در بخش نقص ها باتوجه به نقصی که گذارش شده بود جهت رفع آن تغییری در کد برنامه داده بودیم تا این مورد رفع گردد. در این قسمت به مرحله بازنگری و بازسازی کد می رسیم . تغییراتی که داده می شود ممکن است بهترین راه حل نباشند اما باعث اجرای تمام آزمون ها می گردد :

<?php
namespace Classes;

class StringUtils
{
  public function __construct()
  {
  }

  public function findNumberOfOccurences($sentenceToScan, $characterToScanFor)
  {
    $numberOfOccurenes = 0;
    for ($charIdx= 0; $charIdx < strlen($sentenceToScan); $charIdx++) {
      if ($sentenceToScan[$charIdx] === $characterToScanFor) {
        $numberOfOccurenes++;
      }
    }
    return $numberOfOccurenes;
  }
}

تغییری که داده شده بدین صورت است که دستور return 0 حذف، همچنین از عملگر === به جای == استفاده است.

عملگر == مقدار دو متغیر را برای مساوی (معادل) بودن بررسی می‌کند و در صورت لزوم casting نیز صورت می‌دهد. === بررسی می‌کند که آیا مقدار دو متغیر دقیقا از یک type باشد و مقدار آن‌ها نیز دقیقا یکسان باشد.

هم اینک با اجرای آزمون ها مشاهده می کنیم تمامی آزمون ها pass خواهند شد.


منابع مورد مطالعه جهت جمع آوری این مطلب:
https://www.telerik.com/blogs/30-days-of-tdd-day-nine-refactoring-basics


نظرات